*** സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് നടത്തുന്നവർ അതാതു കടവുകളിലെ മണൽ പരിശോധിച്ച് ഉപയോഗക്ഷമത ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.||***** സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് നടത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾ തങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന തീയതിയിൽ തന്നെ മണൽ എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ബുക്കിംഗിന് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ തീയതി അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ.||*****ഡോർ ഡെലിവറി സംവിധാനത്തിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത ഉപഭോക്താവ് മണലെടുക്കാൻ വാഹനം കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ല.

പുതിയ ഉപയോക്തൃ രജിസ്ട്രേഷൻ

മണൽ പാസ്സ്, സ്‌‌പോട്ട് ബുക്കിങ്ങ്, പുതിയ വെസ്സൽ ഉടമകളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ

നിലവിലുള്ള ഉപയോക്തൃ ലോഗിൻ


 
Forgot password ?

 മണൽ പാസ്സ്

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പോർട്ട് ഓഫീസ് എന്നിവയുടെ കീഴിലെ കടവുകളിൽ നിന്ന് മണലിനായ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

 ഉൾനാടൻ ജല ഗതാഗതം

ബോട്ടുകൾ, വള്ളങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണാനുമതി, സർവ്വേ, രജിസ്ട്രേഷൻ സേവനങ്ങൾക്കായി ഉടമകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

 യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ബോട്ടുകൾ വള്ളങ്ങൾ എന്നിവയിലെ ഡ്രൈവർമാർ, ലസ്‌കർ, സ്രാങ്ക് കാര്യക്ഷമത സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി അപേക്ഷിക്കാം.

 ലാൻഡിംഗ് & ഷിപ്പിംഗ്

ബർത്തിങ്ങ്, കാർഗോ കയറ്റിറക്കുമതി, കാർഗോ ക്ളിയറൻസ്, സ്റ്റോറേജ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

54321

മണൽ പാസ്സുകൾ

54321

ടൺ മണൽ

20

തുറമുഖ ഓഫീസുകൾ

10231

രജിസ്റെർഡ് വള്ളങ്ങൾ

7536

തൽസമയ ബുക്കിങ്ങ്

1563218

ഉപഭോക്താക്കൾ

നിങ്ങളുടെ രസീത്/അന്വേഷണങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം

ബോട്ടുകൾ വള്ളങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാം

മണൽ പാസിന്റെ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാം

Ton
# Port/Kadavu Allowed Ton Balance Ton
1 Kappakadavu 250 120
2 Kappakadavu 250 120
3 Kappakadavu 250 120
4 Kappakadavu 250 120
5 Kappakadavu 250 120
6 Kappakadavu 250 120
7 Kappakadavu 250 120
8 Kappakadavu 250 120
9 Kappakadavu 250 120കലണ്ടർ ലഭ്യമാക്കുക

  • കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് തുറമുഖ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

കടവുകളുടെ ലിസ്റ്റ്
കടവുകളുടെ ലിസ്റ്റ്
കടവുകളുടെ ലിസ്റ്റ്

ബന്ധപ്പെടുക

തുറമുഖ ഓഫീസുകൾ അറിയാൻ